بهترین قبولی های گروه هنر در رشته عکاسي

3 نفر قبولی های عکاسي دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
هنر - عکاسي
عکاسی - دانشگاه تهران

استكى فرزانه

از شهركرد

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

حسين زاده ميلاد

از اروميه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

رستگار اميرمحمد

از ابهر

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه