بهترین قبولی های گروه هنر در رشته کارشناسي فرش

1 نفر قبولی های فرش دانشگاه شيراز
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر