بهترین قبولی های گروه هنر در رشته هنرهاي صناعي

6 نفر قبولی های هنرهاي صناعي دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
هنر - هنرهاي صناعي
هنرهای صناعی - دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل نوشهر)

سعيديان

از كرمان - شبانه

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

نوبت دوم

رجبى اردشيرى

از ساري - شبانه

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

نوبت دوم

ميرزائى گلنشينى

از ساري - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

نوبت دوم

قاسم تبار

از بابل

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

طالبى

از رامسر

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

صالحى

از ماه شهر - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

نوبت دوم