بهترین قبولی های گروه هنر در رشته کارگرداني تلويزيون

6 نفر قبولی های کارگرداني تلويزيون دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
هنر - کارگرداني تلويزيون
کارگردانی تلویزیون - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سيدآقائى سيداميرحسين

از تنكابن

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

جديدى

از محلات - شبانه

3 سال از دوم دبيرستان / 38 آزمون

نوبت دوم

نيرومند محمدرضا

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

دهقانى فيروزآبادى محمدرسول

از ميبد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

ناكينى سمانه

از ملارد - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

نوبت دوم

فيضى پور على

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه