بهترین قبولی های گروه هنر در رشته بازيگري _ کارگرداني

2 نفر قبولی های بازيگري دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
هنر - بازيگري _ کارگرداني
بازیگری - دانشگاه تهران

صيدمحمدى بشرى

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

شيرعلى بيگى فاطمه

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه