بهترین قبولی های گروه هنر در رشته نوازندگي موسيقي ايراني

6 نفر قبولی های نوازندگي موسيقي ايراني دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
5 نفر
هنر - نوازندگي موسيقي ايراني
نوازندگی موسیقی ایرانی - دانشگاه تهران

حسام پور عرفان

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

سالور سينا

از اردبيل

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

على نژاد فرشاد

از قوچان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

آسمانى كنارى محمد

از علي آبادكتول

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

يار احمدى فرشته

از اليگودرز

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

ببرى فرد نمين بهاران

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه