بهترین قبولی های گروه هنر در رشته نوازندگي موسيقي جهاني

3 نفر قبولی های نوازندگي موسيقي جهاني دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج)
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
هنر - نوازندگي موسيقي جهاني
نوازندگی موسیقی جهانی - دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس کرج)

قربانى فريمانى كوروش

از مشهد - شبانه

4 سال از اول دبيرستان / 40 آزمون

نوبت دوم

محرومى محيا

از مشهد - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

نوبت دوم

رجب على ثنا

از محمد شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه