بهترین قبولی های گروه هنر در رشته آهنگسازي

1 نفر قبولی های آهنگسازي دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج)
از چهارم دبيرستان
1 نفر
هنر - آهنگسازي
آهنگسازی - دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس کرج)

سليمانى نگار

از تهران - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

نوبت دوم