بهترین قبولی های گروه هنر در رشته طراحي صحنه

2 نفر قبولی های طراحي صحنه دانشگاه تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
هنر - طراحي صحنه
طراحی صحنه - دانشگاه تهران

صمدى كاوه

از پاوه

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

روان خواه پوريا

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه