بهترین قبولی های گروه هنر در رشته هنر اسلامي

3 نفر قبولی های هنر اسلامي دانشگاه هنر اصفهان
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
هنر اسلامی - دانشگاه هنر اصفهان

برهانى مريم

از قم

4 سال از اول دبيرستان / 69 آزمون

روزانه

مهدوى نيا

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

محمدى ساردو شبنم

از جيرفت

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه