بهترین قبولی های گروه هنر در رشته مجسمه سازي

1 نفر قبولی های مجسمه سازي دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
هنر - مجسمه سازي
مجسمه سازی - دانشگاه تهران

جوادزاده سيدحسام الدين

از بجنورد

2 سال از سوم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه