بهترین قبولی های گروه هنر در رشته کتابت و نگارگري

2 نفر قبولی های کتابت و نگارگري دانشگاه هنر اصفهان
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
هنر - کتابت و نگارگري
کتابت و نگارگری - دانشگاه هنر اصفهان

باب الخانى نجف آبادى فاطمه

از نجف آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

عبادت

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه