بهترین قبولی های گروه هنر در رشته صنايع دستي

4 نفر قبولی های صنايع دستي دانشگاه هنر تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
صنایع دستی - دانشگاه هنر تهران

شيبانى آذردخت

از دماوند

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

احدى مراغه سارا

از مراغه

2 سال از سوم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

اكبرى على

از بن

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

قائمى نجمه

از تربت حيدريه

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه