بهترین قبولی های گروه هنر در رشته ارتباط تصويري

3 نفر قبولی های آموزش ارتباط تصويري دانشگاه شيراز
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
هنر - ارتباط تصويري
آموزش ارتباط تصویری - دانشگاه شیراز

خموش سمانه

از قوچان

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

حسينى

از برازجان

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

محمدى پوريا

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه