بهترین قبولی های گروه هنر در رشته باستانشناسي

2 نفر قبولی های باستانشناسي دانشگاه هنرشيراز
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
باستانشناسی - دانشگاه هنرشیراز

اسدى خوانسارى سيده پونه

از اهواز

3 سال از دوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

اسلامى زاده

از انديمشك

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه