بهترین قبولی های گروه هنر در رشته مرمت آثار تاريخي

6 نفر قبولی های مرمت آثار تاريخي دانشگاه هنر اصفهان
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
مرمت آثار تاریخی - دانشگاه هنر اصفهان

حميدي فاطمه

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

غفورى هاتف

از كاشان

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

كوچكى امير عباس

از فردوس

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

عرب شيبانى انسيه

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

رضا قليان مريم

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

ناديان

از شاهين شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه