بهترین قبولی های گروه هنر در رشته موزه داري

2 نفر قبولی های موزه دانشگاه هنر اصفهان
از چهارم دبيرستان
2 نفر
هنر - موزه داري
موزه - دانشگاه هنر اصفهان

وفائى نگين

از زرين شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

حميديان كيميا

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه