بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته حقوق

25 نفر قبولی های حقوق دانشگاه تهران
17 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
3 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
4 نفر
از سوم دبيرستان
8 نفر
از چهارم دبيرستان
8 نفر
انسانی - حقوق
دانشگاه تهران ( 25 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 21 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 11 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 16 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 9 )دانشگاه شيراز ( 29 )دانشگاه اصفهان ( 27 )دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 21 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 14 )دانشگاه شاهد - تهران ( 17 )دانشگاه يزد ( 37 )دانشگاه تبريز ( 15 )دانشگاه كاشان ( 7 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 30 )دانشگاه قم ( 23 )دانشگاه زنجان ( 17 )دانشگاه گيلان - رشت ( 30 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 13 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 15 )دانشگاه بيرجند ( 15 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 10 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 14 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 13 )دانشگاه بجنورد ( 17 )دانشگاه شهرکرد ( 12 )دانشگاه مراغه ( 15 )دانشگاه اراک ( 6 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 15 )دانشگاه سمنان ( 10 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 29 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 15 )دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) ( 17 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 11 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 16 )دانشگاه ملاير ( 22 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 20 )دانشگاه زابل ( 10 )دانشگاه يزد - مهريز ( 13 )دانشگاه دامغان ( 24 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 27 )دانشگاه ايلام ( 8 )دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 10 )دانشگاه شيراز ( 26 )دانشگاه زابل - پرديس خودگردان ( 1 )
حقوق - دانشگاه تهران

اكبرى فاطمه

از رامسر

6 سال از دوم راهنمايي / 76 آزمون

روزانه

شيبانى سينا

از تربت حيدريه

6 سال از دوم راهنمايي / 73 آزمون

روزانه

صالحى نيا الهام

از شيراز

5 سال از سوم راهنمايي / 51 آزمون

روزانه

سعيد محمدرضا

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

كريمى قمبوانى محمد صادق

از اصفهان

4 سال از اول دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

چرچى بابايى مائده

از همدان

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

نقوى شعاعى فاطمه

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

واحدى گشنيانى حسين

از قائم شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

خوش باطن مهدى

از شاهين شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

رضافر اميرحسين

از تويسركان

2 سال از سوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

عباسى خيرآبادى مرضيه

از نجف آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

صديقيان كاشى آيدا

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

گليج فاطمه

از تنكابن

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

كوچكى آقايى سيدمحمدرضا

از ابهر

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

هوشيار ميلاد

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

ميرفخرالدينى ابوالفضل

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

كريمى امير حسين

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

نوروزى محمد رضا

از رباط كريم

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

فيض سارا

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

عاليانى چالشمى ليلا

از الوند

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

كشاورز سيده مينا

از ياسوج

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

ثاقب فاطمه

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

رضائى مهر عليرضا

از ساوه

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

ترابى مهدى

از زنجان

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

طالبى مرضيه

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه