بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق

6 نفر قبولی های کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
انسانی - کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق - دانشگاه شهید باهنر - کرمان

زاهدى مايوان زهرا

از كرمان

4 سال از اول دبيرستان / 77 آزمون

روزانه

جنبش

از عنبرآباد

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

نگارستانى خاطره

از بردسير

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

عبداللهى حانيه

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

پور جمعه فاطمه

از عنبرآباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

شريعتى فر فاطمه

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه