بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته مديريت کسب و کارهاي کوچک

2 نفر قبولی های مديريت کسب و کارهاي کوچک دانشگاه سمنان
از چهارم دبيرستان
2 نفر
انسانی - مديريت کسب و کارهاي کوچک
مدیریت کسب و کارهای کوچک - دانشگاه سمنان

حميدى

از سمنان - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

نوبت دوم

جعفرى

از زيراب سوادکوه

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه