بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته مديريت و بازرگاني دريايي

1 نفر قبولی های مديريت و بازرگاني دريايي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
انسانی - مديريت و بازرگاني دريايي
مدیریت و بازرگانی دریایی - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

بارسالارى

از نورآباد ممسني

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه