بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته روان‌شناسي

19 نفر قبولی های روانشناسي دانشگاه تهران
9 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
10 نفر
انسانی - روان‌شناسي
دانشگاه تهران ( 19 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 5 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 9 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 7 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 10 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 2 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 7 )دانشگاه شاهد - تهران ( 3 )دانشگاه يزد ( 11 )دانشگاه اصفهان ( 13 )دانشگاه شيراز ( 9 )دانشگاه تبريز ( 5 )دانشگاه كاشان ( 6 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 8 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 10 )دانشگاه بجنورد ( 10 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 6 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 9 )دانشگاه اراک ( 6 )دانشگاه بيرجند ( 11 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 13 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 11 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 8 )دانشگاه گنبد ( 5 )دانشگاه گيلان - رشت ( 16 )دانشگاه اروميه ( 7 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 11 )دانشگاه اردکان ( 5 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 7 )دانشگاه مراغه ( 9 )دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) ( 16 )دانشگاه زنجان ( 10 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 7 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 8 )دانشگاه ملاير ( 12 )مرکز آموزش عالي اقليد ( 12 )دانشگاه يزد - مهريز ( 6 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 7 )مرکز آموزش عالي لار ( 4 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 6 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 19 )دانشگاه ياسوج ( 14 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) ( 2 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) ( 7 )
روانشناسی - دانشگاه تهران

بوتيماز سمانه

از اسلام‌شهر

5 سال از سوم راهنمايي / 51 آزمون

روزانه

ايزدى عليرضا

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

موحدى پارسا آزاده

از مشهد

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

عموزاده سماكوش طوبى

از بابل

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

نعمتى اميركلائى محمد

از زيراب سوادکوه

3 سال از دوم دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

شمسى خانى مبينا

از اراك

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

پورعلى بازارده كوثر

از چالوس

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

ايران نژاد محدثه سادات

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

شيدانيان آرانى زهرا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

جلودارى نوش آبادى سارا

از آران و بيدگل

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

شفيعى فاطمه

از تيران

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

خيشه ريحانه

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

ابراهيمى شاهين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

عسكرى زهره

از گتوند

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

سرسنگى نسترن

از شهرري

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

جعفرى راينى فاطمه

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

بهشتيان مريم

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

نكومنشى نژاد زينب

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

محمديان ياسمين

از پرديس

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه