بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته زبان و ادبيات فارسي

8 نفر قبولی های زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
انسانی - زبان و ادبيات فارسي
دانشگاه تهران ( 8 )دانشگاه اصفهان ( 7 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 5 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 7 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 10 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 7 )دانشگاه كاشان ( 5 )دانشگاه شيراز ( 7 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 6 )دانشگاه شهرکرد ( 4 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 3 )دانشگاه يزد ( 12 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 8 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 6 )دانشگاه تبريز ( 10 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 10 )دانشگاه زنجان ( 3 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 9 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 3 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 6 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 19 )دانشگاه اراک ( 9 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 4 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 4 )دانشگاه بيرجند ( 13 )دانشگاه گيلان - رشت ( 14 )دانشگاه ايلام ( 2 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 7 )دانشگاه سمنان ( 9 )دانشگاه اروميه ( 10 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 4 )دانشگاه قم ( 11 )مرکز آموزش عالي اقليد ( 2 )دانشگاه بجنورد ( 11 )دانشگاه گنبد ( 3 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 9 )دانشگاه نيشابور ( 6 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 7 )دانشگاه زابل ( 1 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 4 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 2 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 7 )دانشگاه جهرم ( 3 )دانشگاه ياسوج ( 8 )دانشگاه جيرفت ( 4 )دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان ( 1 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 1 )
زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه تهران

يل‌ فاطمه

از آمل

3 سال از دوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

نيك بهار زهرا

از شاهرود

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

كريمى پريسا

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

عبدى زاده محمد

از قرچك

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

وظيفه جمايران ليلا

از ملارد

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

خزاعى محسن

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

فرهنگى نيا فاطمه

از شاهرود

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

محمدزاده اميرحسام

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه