بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته آموزش زبان و ادبيات فارسي

1 نفر قبولی های آموزش زبان و ادبيات فارسي پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر