بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته زبان شناسي

9 نفر قبولی های زبان شناسي دانشگاه اصفهان
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
انسانی - زبان شناسي
زبان شناسی - دانشگاه اصفهان

اكرمى

از ابركوه

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه

عزيزى بندرآبادى

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

بيننده

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

باقرى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

حلاوى

از مباركه

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

امانى بابادى

از پاوه

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

امينى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

واعظ معروفى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

محمدى مصيرى

از لردگان

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه