بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته علوم سياسي

23 نفر قبولی های علوم سياسي دانشگاه تهران
9 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از سوم دبيرستان
8 نفر
از چهارم دبيرستان
14 نفر
علوم سیاسی - دانشگاه تهران

حسين پور ساروى امير سعيد

از بهشهر

6 سال از دوم راهنمايي / 64 آزمون

روزانه

عظيمى مهديه

از كاشان

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

روائى كر محمدرضا

از تبريز

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

مومن اميرحسين

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

نيك صفت محمدامين

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

ملكى محمدرضا

از پاكدشت

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

طالبى چارى امير

از بابل

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

تاجيك فاطمه

از ورامين

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

ابوطالبى بيوكى فرزانه

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

فولادوند فاطمه

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

قربانى مسعود

از كاشمر

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

صادقى محمد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

ثقفى

از پاكدشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

حسنى سعدى زهره

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

بهادرى اسما

از پاكدشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

اسحاقى مرجان

از ساوه

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

مددى

از شيرگاه

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

ملانياملكشاه

از بندپي

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

فلاح رضوانكلائى مصطفى

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

حاصلى آزاده

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

يحيوى سيدامير

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

قنبرى مبينا

از قرچك

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

ابطحى سيداميرحسين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه