بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته علوم تربيتي

5 نفر قبولی های علوم تربيتي دانشگاه تهران
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
انسانی - علوم تربيتي
علوم تربیتی - دانشگاه تهران

شفيع زاده چنور

از مريوان

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

يعقوبيان زهرا

از سرايان

3 سال از دوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

تاجيك زوزنى عادله

از خواف

2 سال از سوم دبيرستان / 46 آزمون

روزانه

بزرگ منش

از مريوان

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

كريمى زهرا

از نجف آباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه