بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته اقتصاد اسلامي

3 نفر قبولی های اقتصاد اسلامي دانشگاه اردکان
از چهارم دبيرستان
3 نفر
انسانی - اقتصاد اسلامي
اقتصاد اسلامی - دانشگاه اردکان

بشارت

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

دهقانى

از بن

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

مناطق محروم بومي استان چهارمحال وبختياري

دهقانى زاده

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه