بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته علوم ارتباطات اجتماعي

5 نفر قبولی های علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
انسانی - علوم ارتباطات اجتماعي
علوم ارتباطات اجتماعی - دانشگاه تهران

ولدى ياسمن

از همدان

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

عسكرى وادقانى سارا

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

چهاريارى كلاته ئى

از تايباد

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

الماسى نازنين

از سنندج

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

حداد پور كيميا

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه