بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات

12 نفر قبولی های مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
5 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
انسانی - مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

دانش آموز

از ياسوج - شبانه

4 سال از اول دبيرستان / 47 آزمون

نوبت دوم

كاشانى بزچلوئى

از شهريار - شبانه

3 سال از دوم دبيرستان / 23 آزمون

نوبت دوم

صفرى

از محمديه

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

شقاقى

از ميانه

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

نبى داريانى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

بيات شهبازى زهرا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

خنجر عارفه

از آران و بيدگل

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

كفترى

از پرديس - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

نوبت دوم

آهنگرى

از سقز

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

محمديان احمد آباد

از پاكدشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

وكيلى

از قرچك

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

فيض پور سينا

از تهران - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

نوبت دوم