بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته روابط عمومي

13 نفر قبولی های روابط عمومي دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
11 نفر
انسانی - روابط عمومي
روابط عمومی - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

پناهيان

از فريدون كنار

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

عباسيان رستمكلائى

از ساري

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

امانى قلعه رودخانى

از شهر قدس

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

دهقانى

از رودهن - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

نوبت دوم

قهرمانى

از اسلام‌شهر - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

نوبت دوم

پيران

از اسلام‌شهر - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

نوبت دوم

مانى زاده

از جيرفت

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

تزوال

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

دينى كاروانسرايى

از تهران - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

نوبت دوم

لشكرى زوارم

از ملارد

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

زندى

از تهران - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

نوبت دوم

حسن پور

از شهربابك

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

ايزدى يونسى

از بجستان

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه