بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته مددکاري اجتماعي

4 نفر قبولی های مددکاري اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
مددکاری اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

يزدانى

از مروست

3 سال از دوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

محسنى فاطمه

از دامغان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

زارع پور قره قشلاق فاطمه

از بناب

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

جمشيدى مريم

از دامغان

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه