بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته مطالعات خانواده

4 نفر قبولی های مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا(س) - تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
مطالعات خانواده - دانشگاه الزهرا(س) - تهران

حاجى پور سارزى

از بهنمير

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

صفائى فاطمه

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

مالكى

از گلستان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

بهمنى نسب

از قرچك

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه