بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته آموزش کودکان استثنايي

10 نفر قبولی های آموزش کودکان استثنايي پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
7 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
آموزش کودکان استثنایی - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد

جمالى پاقلعه نجمه

از رفسنجان

8 سال از پنجم دبستان / 116 آزمون

فرهنگيان بومي استان کرمان

اقتدارى

از رودان

4 سال از اول دبيرستان / 61 آزمون

فرهنگيان بومي هرمزگان

پورسجادى عطيه سادات

از بيرجند

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان جنوبي

ميلك

از قشم

3 سال از دوم دبيرستان / 23 آزمون

فرهنگيان بومي هرمزگان

قهرمانلوسياهدشت

از شيروان

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان شمالي

بيات داشلى برون شايلان

از گنبد

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

فرهنگيان بومي گلستان

غياثى مريم

از شهربابك

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

فرهنگيان بومي استان کرمان

جليلى مريم سادات

از فردوس

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان جنوبي

عبداله پور حميده

از بندرعباس

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

فرهنگيان بومي هرمزگان

تيمورى ليلا

از دامغان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

فرهنگيان بومي استان سمنان