بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته الهيات و معارف اسلامي

9 نفر قبولی های فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
انسانی - الهيات و معارف اسلامي
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 9 )دانشگاه شيراز ( 12 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 12 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 11 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 8 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 11 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 4 )دانشگاه قم ( 31 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 17 )دانشگاه اردکان ( 7 )دانشگاه تهران ( 17 )دانشگاه ياسوج ( 11 )دانشگاه شهيد مطهري ( 1 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) ( 4 )دانشگاه سمنان ( 20 )دانشگاه اصفهان ( 5 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 21 )دانشگاه كاشان ( 6 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 6 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 16 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 5 )دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان ( 1 )دانشگاه زنجان ( 4 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 8 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 2 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 4 )دانشگاه ايلام ( 4 )دانشگاه بيرجند ( 6 )دانشگاه جهرم ( 5 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 8 )
فقه و مبانی حقوق اسلامی - دانشگاه تهران (محل تحصیل قم)

كمالى كارسالارى

از زيراب سوادکوه

3 سال از دوم دبيرستان / 64 آزمون

روزانه

حيدرى

از هشتگرد

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

رنجبر

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

كرمى داودى فاطمه

از بابل

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

زين الدينى ميمند مژگان

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

جزينى زاده فائزه

از بم

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

خبرگى نيلوفر

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

جعفرى فاطمه السادات

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

مطهرى فر محمدحسين

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه