بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته معارف اسلامي

2 نفر قبولی های معارف اسلامي موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني(ره)-قم
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
انسانی - معارف اسلامي
معارف اسلامی - موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)-قم

گلستانى مقدم

از نيشابور

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

سوابق تحصيلي مجازي مرکز آموزش مجازي

سيدى

از علي آبادكتول

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

سوابق تحصيلي مجازي مرکز آموزش مجازي