بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته فقه و حقوق

3 نفر قبولی های فقه و حقوق اسلامي دانشگاه شاهد - تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه شاهد - تهران

موحدى مقدم محمد

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

درزى رامندى آرش

از تهرانسر

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

سال دورگر نجف آبادى

از نجف آباد

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه