بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته فلسفه

1 نفر قبولی های فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
از چهارم دبيرستان
1 نفر