بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته جغرافيا

6 نفر قبولی های آموزش جغرافيا پرديس امير کبير - كرج
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
انسانی - جغرافيا
پرديس امير کبير - كرج ( 6 )پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج ( 18 )پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز ( 5 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 14 )دانشگاه تهران ( 13 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 5 )دانشگاه اصفهان ( 10 )دانشگاه شيراز ( 7 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 8 )دانشگاه تبريز ( 24 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 7 )دانشگاه يزد ( 9 )دانشگاه اروميه ( 10 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 16 )دانشگاه ياسوج ( 6 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 12 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 9 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 6 )دانشگاه گيلان - رشت ( 3 )دانشگاه زنجان ( 19 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 4 )دانشگاه جيرفت ( 11 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 7 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 17 )دانشگاه مراغه ( 6 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 10 )دانشگاه دامغان ( 8 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 3 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 5 )دانشگاه بيرجند ( 15 )دانشگاه زابل ( 6 )دانشگاه بزگمهر قاينات ( 3 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 9 )دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان ( 6 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 11 )مركز اموزش عالي فيروزاباد ( 1 )دانشگاه زابل - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) ( 1 )
آموزش جغرافیا - پردیس امیر کبیر - کرج

كريم زاده وحيده

از شوط

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

فرهنگيان بومي آذربايجان غربي

عبدى هلاله

از پيرانشهر

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

فرهنگيان بومي آذربايجان غربي

سراوانى

از مينودشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

فرهنگيان بومي گلستان

حسنى حديثه

از ساوه

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

فرهنگيان بومي مرکزي

برابرى فريما

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

فرهنگيان بومي استان يزد

قاسمى كوچهشكى هانيه

از سلماس

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

فرهنگيان بومي آذربايجان غربي