بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته مردم شناسي

10 نفر قبولی های مردم شناسي دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
مردم شناسی - دانشگاه تهران

مجيدى نسب مريم

از قم

3 سال از دوم دبيرستان / 52 آزمون

روزانه

عاصمى فر مليكا

از كاشان

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

ذوقى كاميار

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

شهريورى

از گرمسار

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

خرم دشتى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

امامى ريحانه

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

جورمند مهسا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

وطن پرست فاطمه

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

زينلى

از تايباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

احمدى معصومه

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه