بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته تاريخ

5 نفر قبولی های تاريخ دانشگاه تهران
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
تاریخ - دانشگاه تهران

نجفى

از تاكستان

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

نظرى پناه محيا السادات

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

امانى اسما

از بندرعباس

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

پيرهادى مهديه

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

اميرسيافى زهرا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه