بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته باستان شناسي

6 نفر قبولی های باستانشناسي دانشگاه تهران
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
4 نفر
باستانشناسی - دانشگاه تهران

سعيدى مرضيه

از زرند

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

جوانبخت

از گلپايگان

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

گورانى

از مريوان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

زارع بيدكى

از مهريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

عليشاهى نيلوفر

از زنجان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

آزادى خواه

از قزوين

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه