بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته علوم قضايي

27 نفر قبولی های علوم قضايي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
12 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
9 نفر
از چهارم دبيرستان
15 نفر
انسانی - علوم قضايي
علوم قضایی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستری

صحرابانى محمدجواد

از تهران

7 سال از اول راهنمايي / 106 آزمون

روزانه

ملكى رودپشتى محمدمهدى

از لاهيجان

3 سال از دوم دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

مظفرى حسين

از بردسير

3 سال از دوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

بياتى مصطفى

از تويسركان

2 سال از سوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

خاكى نهاد سبحان

از ساري

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

سالمى ستوده على

از آران و بيدگل

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

صادقى جو رضا

از گتوند

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

محترم محمدامين

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

مرادى عليرضا

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

هاشم پور محمد على

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

على زاده بيرجندى محمدامين

از بيرجند

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

بهادرى ميثم

از زنجان

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

درويش پور داخلى حسين

از شهر قدس

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

نظرى على

از بجنورد

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

اخوان مهرداد

از شهرضا

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

جلالى مهدى

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

رضائى امين

از اراك

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

قوام آبادى حميد

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

جمالى محمد امين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

دميرچى محمد

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

خليلى محمدرضا

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

غلامى رزق آباد سجاد

از كاشمر

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

حسن شاهى عرفان

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

حيدرآبادى پور على

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

جلولى محمد

از اراك

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

ميرحسينى محمد

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

ناصريان كلاتى قائم

از گناباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه