بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته آموزش ابتدايي

12 نفر قبولی های آموزش ابتدايي پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
5 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
انسانی - آموزش ابتدايي
پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد ( 12 )پرديس شهيد باهنر - شيراز ( 8 )پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري ( 20 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان ( 23 )پرديس علامه طباطبايي - اروميه ( 14 )پرديس امام سجاد - بيرجند ( 23 )پرديس شهيد باهنر - كرمان ( 17 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد ( 10 )پرديس حضرت معصومه - قم ( 16 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز ( 20 )پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه ( 9 )پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل ( 14 )پرديس نسيبه - تهران ( 8 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان ( 19 )پرديس شهيد باهنر - شهركرد ( 11 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان ( 6 )پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد ( 10 )پرديس امام جعفر صادق - بجنورد ( 17 )پرديس دکتر شريعتي - ساري ( 18 )پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) ( 17 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز ( 14 )پرديس زينب کبري (س) - اراك ( 9 )پرديس امام جعفر صادق - ايلام ( 12 )پرديس شهيد رجايي - اروميه ( 6 )پرديس شهيد باهنر - بيرجند ( 25 )پرديس شهيد باهنر - اصفهان ( 15 )پرديس امام خميني - گرگان ( 13 )پرديس بنت الهدي صدر - سنندج ( 19 )پرديس شهيد رجايي - قزوين ( 3 )پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد ( 13 )پرديس شهيد پاک نژاد - يزد ( 13 )پرديس شهيد باهنر - همدان ( 14 )پرديس شهيد مدرس - ايلام ( 2 )پرديس بنت الهدي صدر-قزوين ( 9 )پرديس علامه اميني - تبريز ( 16 )پرديس امير کبير - كرج ( 31 )پرديس شهيد بهشتي - مشهد ( 37 )پرديس بنت الهدي صدر - رشت ( 18 )پرديس شهيد مدرس - سنندج ( 17 )پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز ( 8 )پرديس كوثر - ياسوج ( 20 )پرديس شهيد رجايي - شيراز ( 20 )پرديس آيت اله طالقاني - قم ( 13 )پرديس رسالت - زاهدان ( 4 )پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان ( 25 )پرديس شهيد باهنر - اراك ( 6 )پرديس شهيد رجايي - سمنان ( 8 )پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج ( 14 )پرديس شهيد مفتح - شهرري ( 5 )پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه ( 11 )پرديس شهيد مقصودي - همدان ( 9 )پرديس علامه طباطبايي - بوشهر ( 3 )پرديس شهيد مطهري - زاهدان ( 16 )پرديس امام علي - رشت ( 8 )پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس ( 4 )پرديس شهيد بهشتي - زنجان ( 7 )پرديس علامه طباطبايي - اردبيل ( 15 )پرديس امام محمد باقر - بجنورد ( 14 )پرديس بحرالعلوم - شهركرد ( 12 )پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس ( 3 )پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان ( 27 )پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر ( 11 )پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج ( 2 )
آموزش ابتدایی - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد

گلستانى فهيمه

از نيشابور

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

زنگنه ابراهيمى فاطمه

از خواف

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

رحيمى مهديه

از در‌گز

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

حسينى بجستان محبوبه

از بجستان

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

خون گرم عارفه

از تايباد

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

كوهستانى سميرا

از تربت جام

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

على نيا زهرا

از رشتخوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

زنگنه فاطمه

از تربت حيدريه

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

مهدى زاده سحر

از كاشمر

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

پورغلام جاجرمى فاطمه

از نقاب سبزوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

حجتى نيا زكيه

از تربت حيدريه

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

فرهنگيان بومي خراسان رضوي

كمالى فر فائزه

از رشتخوار

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

فرهنگيان بومي خراسان رضوي