بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

1 نفر قبولی های علوم ورزشي دانشگاه اراک
از چهارم دبيرستان
1 نفر