بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته علوم قرآني

1 نفر قبولی های علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل)
از چهارم دبيرستان
1 نفر
انسانی - علوم قرآني
دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) ( 1 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) ( 1 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 7 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) ( 1 )دانشگاه تهران ( 4 )دانشگاه كاشان ( 5 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 2 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 7 )دانشگاه شاهد - تهران ( 2 )دانشگاه شيراز ( 3 )دانشگاه اصفهان ( 6 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) ( 1 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) ( 1 )دانشگاه قم ( 3 )دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 6 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 5 )دانشگاه شهرکرد ( 4 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) ( 3 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 8 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 5 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 9 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 8 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) ( 2 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 9 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 7 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 5 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 5 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 3 )دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) ( 1 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل كرمانشاه) ( 1 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) ( 2 )دانشگاه اراک ( 3 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) ( 5 )دانشگاه گنبد ( 1 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 3 )مرکز آموزش عالي اقليد ( 4 )دانشگاه ايلام ( 1 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) ( 3 )دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان ( 8 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) ( 3 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 3 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زابل) ( 1 )دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) ( 7 )دانشگاه گيلان - رشت ( 6 )
علوم قرآن و حدیث - دانشگاه علوم و معارف قران کریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل)

خمر

از گاليكش

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه