بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته ايران شناسي

6 نفر قبولی های ايران شناسي دانشگاه آيت اله حايري - ميبد
از چهارم دبيرستان
6 نفر
انسانی - ايران شناسي
ایران شناسی - دانشگاه آیت اله حایری - میبد

محمودى

از فارسان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

بابائى

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

زراع

از ملاير

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

سعيدى

از بروجن

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

حاجى جانى

از شهرضا

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

دهقانى اشكذرى

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه