بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسي

4 نفر قبولی های علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه اصفهان
از چهارم دبيرستان
4 نفر
علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه اصفهان

فاتحى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

ميرزايى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

يوسفى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

صالحى

از زرين شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه