بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته زبان و ادبيات کردي

7 نفر قبولی های زبان و ادبيات کردي دانشگاه كردستان - سنندج
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
انسانی - زبان و ادبيات کردي
زبان و ادبیات کردی - دانشگاه کردستان - سنندج

عقابى بالاگير

از اشنويه

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

رحيمى ملكشان

از سنندج

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

دهقان شيرمرد

از ساوه

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

ويسى پور

از مريوان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

محمودى

از جوانرود

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

زاله

از ديواندره

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

اميرى حسينى

از دهگلان

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه