بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته زبان و ادبيات ترکي و آذري

3 نفر قبولی های زبان و ادبيات ترکي و آذري دانشگاه تبريز
1 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
1 نفر
از چهارم دبيرستان
2 نفر
انسانی - زبان و ادبيات ترکي و آذري
زبان و ادبیات ترکی و آذری - دانشگاه تبریز

طاهرى

از مياندوآب

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

صباغ تازه

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

فتحى اقدم

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه